Saturday, August 6, 2016

无界浏览 Linux VPN 测试版 16.04b (2016年8月4日)

谢谢大家的测试并反馈,请测试16.04b.

http://ift.tt/2aBuK3S
SHA1: 71e7457857e34b2c6aa92293d04c55c0091e5fbb
MD5: 467145c52fd7305f8ec38accbfdfa828

使用方法:
下载后打开一个终端,chmod +x u1604b,然后执行:./u1604b, 默认监听地址:127.0.0.1:9666。需要手动设置浏览器代理。
如需要监听 0.0.0.0:./u1604b -L :9666
如需要通过代理: ./u1604b -P 1.2.3.4:8080 或 ./u1604b -P socks://1.2.3.4:1080
新增VPN模式,需要root或sudo: sudo ./u1604b -M vpn
./u1604b -h 会給出提示。

原文:http://ift.tt/2aCw1ec
via 细节的力量 http://ift.tt/2aCvBo7

No comments:

Post a Comment